Hausia Oy – Tietosuojaseloste

Hausia Oy – Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen asiakasrekisterin tietosuojaseloste.

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Hausia Oy (Y-tunnus: 0709216-3)
Puolikuu 2 B
02210 ESPOO
info(a)hausia.fi
www.hausia.fi

 

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Marjo Kokko-Kiviluoma
marjo.kokko-kiviluoma(a)hausia.fi
+358 50 572 40 98

 

3. REKISTERIN NIMI

Hausia Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

 

4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietoja käsitellään asiakasrekisterin osalta myyntisopimukseen ja markkinointirekisterin osalta suostumukseen perustuvan perusteen pohjalta.

 

5. KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakasrekisterin ja markkinointirekisterin käyttötarkoituksena on asiakkaan tilausten arkistointi ja käsittely, tilastointi sekä asiakassuhteen kokonaisvaltainen hoitaminen. Markkinointirekisterin käyttötarkoituksena on viestintä, tiedottaminen ja erilaiset kohdennetut suoramarkkinointitoimet kuten sähköpostikirjeet, soitot tai muut rekisteröidyn toivomat yhteydenottotyypit. Asiakasrekisteriä käytetään myös Hausia Oy:n toimintojen kehittämiseen, tilastointiin sekä raportointiin ja palvelun laadun varmistamiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain (523/99) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) sallimissa ja edellyttämissä rajoissa ja tavoilla.

 

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Yrityksen ja/ tai henkilön etu- ja sukunimi, käynti- ja postiosoite, sähköpostiosoite,
  puhelinnumero, mahdollinen kotisivujen nettiosoite, yleisesti saatavilla olevat
  luokittelutiedot
 • Tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista
 • Henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot ja lisätiedot
 • IP-osoitetieto tai muu palvelun kautta saatava tunniste
 • Asiakaspalautetiedot sekä asiakaspalvelun kuten Chat-palvelun keräämät tiedot
 • Tilaus-, laskutus-, maksu- ja toimitustiedot
 • Kaupanteon toteutumiseen ja kohteeseen liittyvät tiedot
 • Taloustiedot
 • Evästäiden kautta kerättävät tiedot
 • Rekisteriin sisältyvät myös tiedot rekisteröidyn tekemistä yhteydenotoista ja niiden
  vaiheista.

 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Hausia Oy:n asiakasrekisteri ja asiakkuudenhallintajärjestelmä. Sopimussuhteessa olevat yhteistyökumppanit ja jälleenmyyjät siltä osin, kuin tietolähteen tiedot ovat Hausia Oy:lle kuuluvia. Julkiset verkkosivut. Ulkoiset palveluntarjoajat. Asiakaspalveluiden, kuten chat-palvelun, tuottamat tiedot käytettyjen palvelujen osalta käsittäen myös ulkopuolisen järjestelmätoimittajan vakioimat tiedot ja tietojoukot. Asiakkaalta itseltään kerätyt tiedot.

 

8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisterin tiedot ovat Hausia Oy:n sekä sopimussuhteessa olevien yhteistyökumppaneiden ja jälleenmyyjien käytössä. Henkilötietoja ei luovuteta missään olosuhteissa toiminnan ulkopuolisille tai yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, ellei perintään tai laskutukseen liittyvä asia tai lainsäädännön velvoite sitä vaadi. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, kuten poliisille, heidän tekemänsä yksilöidyn pyynnön osalta siinä laajuudessa, mitä pyyntö koskee. Asiakasrekisterin tietoja ei myydä missään yhteydessä. Siirrämme henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle Hausian käyttämän markkinoinnin automaation instanssin tietokantojen sijaitessa siellä. Tietoja EU:n ulkopuolella käsittelee Sharpspring Technologies Inc. joka on rekisteröity aktiivina Privacy Shield Frameworkiin: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000PDLiAAO&status=Active ja noudattaa seuraavia datan yksityisyysperiaatteita:https://help.sharpspring.com/hc/en-us/articles/115001036447-SharpSpring-Data-Protection-Information-Security-Overview#h_4677493222101519920393503.

Hausia Oy luovuttaa tietoa organisaationsa ulkopuolelle vain perustellusta ja liiketoiminnan kannalta välttämättömästä syystä.

 • Pankit ja rahoitusyhtiöt siltä osin, kuin asiakkaan kanssa on sovittu ja liiketoiminnan
  kannalta on välttämätöntä
 • Hausia Oy:n kanssa sopimussuhteessa olevat välitystoimistot ja jälleenmyyjät siltä osin,
  kuin asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi sekä riittävän tilastoinnin mahdollistamiseksi
  on tarpeellista
 • Huoltoyhtiöt siltä osin, kuin asiakkaan tai taloyhtiön tarve niin vaatii
 • Hausia Oy:n kanssa sopimussuhteessa olevat rakennusliikkeet ja aliurakoitsijat siltä osin,
  kuin laadullisten vaatimusten täyttymisen ja asiakkaan tarpeen osalta asia sitä vaatii
 • Sähköyhtiöt siltä osin, kuin asiakkaan kanssa on sovittu tai taloudellisen vahingon
  välttämiseksi kohteeseen liittyen on tarpeellista
 • Vesilaitos siltä osin, kuin asiakkaan kanssa on sovittu tai taloudellisen vahingon
  välttämiseksi kohteeseen liittyen on tarpeellista
 • Kaupanvahvistajat ja muut juridiset tahot; kuten verottaja niiltä osin, kuin voimassa oleva
  lainsäädäntö ja käytäntö vaatii
 • Viranomaiset erillisellä pyynnöllä siltä osin, kuin pyyntöön on yksilöity
 • Isännöitsijät ja isännöintitoimistot siltä osin, kuin voimassa oleva lainsäädäntö ja käytäntö
  vaatii
 • Perintätoimisto siltä osin, kuin se sopimuksen toteutumiseksi on tarpeellista
 • Tilitoimisto siltä osin, kuin taloudellisen seurannan osalta on tarpeellista
  Luovutettavan tiedon osalta Hausia Oy:llä on voimassa olevat ja kirjalliset sopimukset luovutuksen
  vastaanottavien tahojen kanssa luovutettavan tiedon asianmukaisesta käytöstä henkilötietolain
  (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) perusteella.

 

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötietojen käsittelyssä Hausia Oy:ssä sekä Hausia Oy:n käyttämien järjestelmätoimittajien osalta noudatetaan hyvää tiedonhallintatapaa ja tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta.

Käsittelyssä toteutetaan tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Henkilötietoihin pääsy on vain niillä henkilöillä, joiden on työtehtävissään tarpeellista käsitellä henkilötietoja ja joiden Hausia Oy työnjohdollisista syistä osoittaa tehtäviä hoitamaan.

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tarvittavien teknisten keinojen avulla suojattuja. Paperimuodossa olevat tiedostot säilytetään lukituissa tiloissa.

Hausia Oy:n henkilökuntaa sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus kaiken käsittelemänsä tiedon osalta.

 

10. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA JA SÄILYTYSKRITEERIT

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Tietojen poistoajat ja poistamiskäytännöt määritellään ja vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan toimituksen, takuun- ja perustellun tarpeellisuuden perusteella. Yksittäisiä tietoja voidaan säilyttää perustellusta syystä myös säilytysajan päättymisen jälkeen ns. todentamisen näkökulmasta. Hausia Oy:n liiketoiminnassa henkilötietojen säilyttämisvelvollisuus määräytyy myös lainsäädännön perusteella.

 

11. EVÄSTEET JA LIITÄNNÄISET

Hausia Oy käyttää verkkosivuillaan evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:

 • vierailijan IP-osoite
 • vierailun ajankohta
 • selatut sivut ja sivujen katseluajat
 • vierailijan selain

Hausia Oy:n sivuilla vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

Sosiaalisen median liitännäiset
Hausia Oy:n sivustoilla on linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä ns. sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebookin, LinkedInin ja Instagramin yhteisöliitännäisiä). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten internetsivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Näihin sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. Hausia Oy:llä ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten internetsivuihin, eikä Hausia Oy ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

 

12. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa Hausia Oy:n ylläpitämiin rekistereihin tallennetut henkilötietonsa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti henkilötunnuksella varustettuna ja allekirjoitettuna rekisterin edellä kerrotulle yhteyshenkilölle tai yrityksen viralliseen
postiosoitteeseen. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös rekisterinpitäjän luona edellä kerrotussa osoitteessa. Saatavan selvityksen perusteella:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua.

Rekisteröidyllä on oikeus poistaa häntä koskevat henkilötiedot rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus ei koske tietoja, minkä säilyttämiseen kohdistuu muu lainsäädännöllinen velvoite.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.

Rekisteröidylle voidaan osoittaa sähköistä suoramarkkinointia edellyttäen, että rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa. Rekisteröidyllä on oikeus, milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info(a)hausia.fi.

Mahdolliset erimielisyyden ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla rekisteröidyn kanssa. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

Ota yhteyttä

+358 10 2816 777
unelmakoti@hausia.fi